แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) สำหรับ สภ.เมืองเชียงราย จ.เชียงรายประจำปี พ.ศ.2567
Please choose language.