แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) สำหรับ ตม.จว.พะเยาประจำปี พ.ศ.2567
Please choose language.