แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) สำหรับ สภ.พิมาย จ.นครราชสีมาประจำปี พ.ศ.2567
Please choose language.