แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) สำหรับ สภ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยาประจำปี พ.ศ.2567
Please choose language.