แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) สำหรับ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญประจำปี พ.ศ.2567
Please choose language.