แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) สำหรับ สภ.นาหวาย จ.เชียงใหม่ประจำปี พ.ศ.2567
Please choose language.